Egzamin maturalny

Wszystkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się Centralnej Komisji Egazminacyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz załączniki do składanych dokumentów dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

07 lipca 2017 roku
Informacje o poprawkowych egzaminach maturalnych w sierpniu 2017 roku
HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W CZĘŚCI PISEMNEJ W TERMINIE POPRAWKOWYM 2017
22 SIERPNIA 2017 godz. 9.00

Świetlica – język polski, matematyka
- 15 zdających – nowa formuła + stara formuła

Sala 104 – język angielski
- 4 zdających - nowa formuła

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8.30 z dokumentem tożsamości, a w przypadku osób skierowanych z OKE ze świadectwem ukończenia szkoły.
HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W CZĘŚCI USTNEJ W TERMINIE POPRAWKOWYM 2017

JĘZYK POLSKI W CZĘŚCI USTNEJ 2017
Nowa Formuła

23 sierpnia 2017 r. – środa
język polski; sala 103
Komisja: Iwona Długońska-Stanisz - przewodnicząca; Małgorzata Abramska
1. godz. 10:00 – godz. 10:30 Kozłowski Łukasz
2. godz. 10:15 – godz. 10:45 Schroder Mateusz
ogłoszenie wyników 11.00

JĘZYKI OBCE W CZĘŚCI USTNEJ 2017
Nowa Formuła

23 sierpnia 2017 r. – środa
język angielski; sala 104
Komisja: Izabela Stecewicz– przewodnicząca; Artur Świątek
1. godz. 10:00 – godz. 10:15 Zielonka Adrian
2. godz. 10:20 – godz. 10:35 Buszka Albert
ogłoszenie wyników po każdym zdającym

Wicedyrektor mgr Alina Barsowska-Sołobodowska


09 marca 2017 roku
Egzamin maturalny - opłaty za egzamin dla absolwentów
W związku z wydłużeniem terminu wnoszenia do OKE w Gdańsku opłat za egzamin maturalny do 7 kwietnia 2017 roku informujemy zainteresowanych o konieczności niezwłocznego dokonania wpłaty na rachunek OKE w Gdańsku; nr rachunku: 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000.
Dowód wniesienia opłaty oraz wypełniony załącznik 26a (Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów) muszą być złożone dyrektorowi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku do 7 kwietnia 2017 r.
Zgodnie z obowiązującą nowelizacją ustawy o systemie oświaty (art. 44zzq ust. 3) absolwenci, którzy nie wniosą opłaty w ustalonym wyżej terminie, nie będą mogli przystąpić do zadeklarowanych egzaminów maturalnych, za które powinni wnieść opłatę. Wszelkie pytania oraz skany dokumentów proszę przesyłać na adres: oplatazaegzamin@oke.gda.pl
Komunikat o opłatach za egzaminy maturalne
Załącznik 26a - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska


07 marca 2017 roku
Egzamin maturalny z języka polskiego w starej formule!
Absolwent przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (dyrektorowi szkoły) bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu do 6 kwietnia 2017r. Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem. Złożenie bibliografii [3 egzemplarze] w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji, a następnie ustala z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego sposób przygotowania zgłoszonych środków technicznych. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje.

mgr Alina Barsowska-Sołobodowska


Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej" formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2016/2017. INFORMACJA
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2017 roku.
Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
dla:(1) ucznia który ukończy szkołę w roku szkolnym 2016/2017 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, (2) absolwenta, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2015/2016
(tzw. "nowa formuła")

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016
dla: absolwenta technikum, który ukończył szkołę w latach 2005/2006-2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów
(tzw. "stara formuła")

Informacja o sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości zdającego.
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku
Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2017 rokuInformator maturalny - Matematyka
Wzory matematyczne - nowa formuła
Wzory matematyczne - stara formuła
  Matematyka, poziom podstawowy - zadania powtórzeniowe, arkusze maturalne, teoria
Kompendium maturzysty - matematyka, poziom podstawowy